Bulgaria

Проект

Разширяване на демократичното участие и интеграция на мигранти и уязвими групи

Акроним PROM-PAR

Период на провеждане

1 септември 2019 – 31 август 2021

Партньори:

  • Европейски информационен център, България
  • Global Factory – Verona, Italy – www.glocalfactory.eu
  • Centre for European Constitutional Law – Athens, Greece – www.cecl.gr
  • Synthesis Centre for Research and Innovation, Lefcosia, Cyprus – www.synthesis-center.com
  • University of Nicosia, Cyprus – www.unic.ac.cy
  • Videns center for integration,  VIFIN, Vejle, Denmark – www.vifin.dk

Цели:

Цел на предложения проект бе да се създаде учебен план за обучение и впоследствие и на модули за гражданско образование както за уязвими групи, така и за новопристигнали мигранти, заселени вече лица, за търсещи убежище и за бенефициенти на международна закрила чрез единна онлайн платформа. Проектът предоставя многостранни възможности за гражданско образование, като използва ИТ технологиите за овластяване и подкрепа на процеса на социално включване в демократичните общества.
Проектът въведе ефективна система за обучение по гражданско образование, която осигури на целевата група знания като добродетели, норми и критично мислене и засили тяхната самостоятелност, самоефективност, самоувереност и повиши познавателните им умения. Той също така даде изрични знания за ценностите, ролите и оперативната функция на основните публични и обществени институции. Различни заинтересовани страни като национални и местни институции и НПО /доставчици на услуги/ могат да използват платформата и да я интегрират в ежедневната си практика, като предоставят съответно обучение за гражданство на търсещите убежище и бенефициентите на международна закрила.

Дейности и резултати:

За постигането на тези цели, консорциумът на проекта разработи следните интелектуални резултати – Насоки за консултации със заинтересованите страни, Модули по гражданско образование, Платформа за електронно обучение и Създаване на среда на ECTS формат за гражданско образование
Проектът е насочен пряко към различни целеви групи участници, които се включват в разнообразни планирани дейности /уязвими групи, мигранти, бежанци, обучители, местни власти и местни общности, др/. Резултатите от проекта водят до дълготрайни ефекти на местно, регионално, национално и европейско ниво. Онлайн платформата е напълно оборудвана и има капацитет да подкрепя предоставянето на обучение по гражданско образование на всяка уязвима група в европейското общество.

Официална страница на проекта:

Последвайте ни във FaceBook: